Hotel Königshof

Hotel Königshof
Karlspl. 25
80335 München
089-551360